کورتاژ لثه

بیماریهای لثه اکثراً در مراحل اولیه بدون درد میباشند.درصورتیکه شخص توجهی به خونریزیهای لثه در هنگام غذا خوردن و مسواک زدن نداشته باشد ،بیماری لثه پیشرفت میکند و میکروبهای موجود در محیط دهان به صورت لایه ای بیرنگ ،به هم چسبیده و بر روی سطح دندان و لثه جمع میگردندو پلاکهای میکروبی را تشکیل میدهند .این پلاکها ی میکروبی در مراحل اولیه به راحتی با مسواک زدن پاک میشوند ولی در صورت عدم رعایت بهداشت این پلاکها در دندان ماندگار میشوند و عفونت به بافتهای عمیقتر مانند استخوان فک و الیاف نگهدارنده دندانها سرایت میکندوباعث تحلیل استخوان دندان والیاف نگهدارنده میگردد ودرنهایت دندان لق شده و میافتد.

کورتاژ لثه در واقع به معنی برداشتن وحذف وتراشیدندیواره   لثه ی بیمار شده میباشد که حاوی عفونت وپلاکهای میکروبی است ،و در نهایت اتصال مجدد لثه سالم به دندان می باشد که در کلینیک آلما توسط متخصص جراحی لثه انجام میگردد.کورتاژ لثه به دو نوع کورتاژ لثه ای وزیر لثه ای تقسیم میشود.