جراحی دندان عقل در نسج نرم

دندان عقل در نسج نرم در صورتی است که دندان عقل نهفته در زیر لثه باشد و روی دندان را بافت لثه گرفته و قسمتی از دندان در استخوان فک قرارداشته باشد . انتخاب نوع درمان و جراحی بستگی به موقعیت قرارگیر ی دندان عقل داردو تشخیص آن به عهده دندانپزشک می باشد.جراحی دندان عقل در نسج نرم به سختی جراحی در نسج سخت نمیباشد .