دکتر مجید امینایی

متخصص و جراح فک و صورت ، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی