دکتر مهدیه جمشیدیان

متخصص ترمیمی وزیبایی دندانپزشکی

برد تخصصی از دانشگاه شاهد

عضو هیئت علمی دانشگاه 

مدرس دوره های زیبایی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

با سابقه بیش از ده سال آموزش ودرمان در درمانهای زیبایی و پروتز دندانپزشکی