جراحی دندان عقل در نسج سخت

جراحی دندان عقل در نسج سخت : دندان عقل در نسج سختبه زمانی اطلاق میشود که دندان عقل نهفته و کاملاً در زیر استخوان فک قرار گرفته باشد و روی آن هم استخوان باشد .نوع درمان و جراحی دندان عقل به پوزیشن و قرارگیری آن در استخوان فک بستگی دارد.

در جراحی در نسج سخت  ، محل مربوطه برای خارج کردن دندان عقل برش جراحی  زده می شود ، بعد از برداشتن استخوان های اطراف دندان دندان تقسیم و برش زده میشود تا دندان  بتواند به خوبی اخراج گردد .

عمل دندان عقل نهفته در نسج نوع سخت بسیار مشکل بوده ودر صورت لزوم توسط جراح دندانپزشک و جراح فک و صورت انجام میشود و نیاز به مراقبت هایی برای نتیجه گیری خوب و بدون درد دارد.

مراقبت ها شامل صحبت نکردن در طی چند ساعت ، نگهداری گاز بر روی دندان ،  نگه داشتن کمپرس یخ در محل بیرونی جراحی در ناحیه صورت ، حتما روز اول غذا های سرد استفاده شود و تا 3 روز از غذاهای جویدنی پرهیز شود ،  مسکن های تجویز شده مرتبا مصرف گردد .

جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت بسیار مشکل بوده ودر صورت لزوم توسط جراح دندانپزشک و جراح فک و صورت انجام میشود.

جراحی دندان عقل ، در ناحیه مربوطه برای خارج کردن دندان عقل برش جراحی  زده می شود ، سپس استخوان های اطراف دندان برداشت می شود و دندان تقسیم و برش زده میشود تا دندان  بتواند به خوبی اخراج گردد .

جراحی در نسج سخت نیاز به مراقبت هایی برای نتیجه ایی عالی و بدون درد دارد از جمله : نگهداری گاز بر روی دندان ، صحبت نکردن در طی چند ساعت ، نگه داشتن کمپرس یخ در محل بیرونی جراحی در ناحیه صورت ، در روز اول غذا های سرد و مایع مصرف شود و در چند روز بعد تر از غذاهای جویدنی پرهیز شود ، مسکن های تجویز شده مرتبا مصرف گردد .

جراحی دندان عقل در نسج سخت