جرمگیری زیر لثه ای

November 16, 2019

gum surgery

  جراحی لثه یا پریودنتال ، به شدت بیماری لثه بستگی دارد . اگر بیماری لثه در مراحل اولیه خود باشد با یک جرمگیری ساده ویا جرمگیر ی زیر لثه […]