نوامبر 17, 2019

اوردنچر بر پایه ایمپلنت

اوردنچر بر پایه ایمپلنت : در بیمارانی که بافت استخوانی تحلیل رفته شدید دارند وامکان پیوند استخوان وجود ندارد می توان بر روی چند پایه ایمپلنت ،پروتز متحرک را نصب کرد […]