November 17, 2019

اوردنچر بر پایه ایمپلنت

اوردنچر بر پایه ایمپلنت : در بیمارانی که بافت استخوانی تحلیل رفته شدید دارند وامکان پیوند استخوان وجود ندارد می توان بر روی چند پایه ایمپلنت ،پروتز متحرک را نصب کرد […]
November 17, 2019

پروتزهای دندان و انواع آن

پروتز      پروتزهای دندان و انواع آن : پروتز به معنای عضو مصنوعی است که جایگزین عضو از دست رفته میباشد .     پروتزهای […]