Hands and teeth

اوردنچر بر پایه ایمپلنت

اوردنچر بر پایه ایمپلنت : در بیمارانی که بافت استخوانی تحلیل رفته شدید دارند وامکان پیوند استخوان وجود ندارد می توان بر روی چند پایه ایمپلنت ،پروتز متحرک را نصب کرد که قابل برداشتن و گذاشتن میباشد.در گذشته زمانی که بیماران دندانهای خود را به طور کامل از دست می دادند چاره ای جز استفاده از دست دندان (دنچر)نداشتند.لقی دندانهاکه بیشتر در فک پایین اتفاق میافتاد باعث نارضایتی بیماران بود. اوردنچر بر پایه ایمپلنت در واقع دست دندانی است که به وسیله ی چند پایه ایمپلنت فیکس شده است ،تا بتواند مشکلات لقی دندانها را برطرف نماید .ایمپلنتهای دندانی در اکثر افراد بزرگسال قابل انجام

مشاهده

پروتزهای دندان و انواع آن

پروتز      پروتزهای دندان و انواع آن : پروتز به معنای عضو مصنوعی است که جایگزین عضو از دست رفته میباشد .     پروتزهای دندانی یا جایگزین دندان از دست رفته میباشند که میتواند ثابت یا متحرک ویا ایمپلنت باشد ،یا جهت محافظت از دندانی است که بافت زیادی از دست داده باشد که شامل روکشها میباشد.   به این ترتیب پروتزها دو نوعند: پروتزهای ثابت :شامل پروتزهایی هستند که در دهان بیمار به صورت ثابت در جای خود قرار دارند و نیازی به خارج کردن از دهان ندارند.توضیحات بیشتر در مطلب پروتز ثابت میباشد. پروتزهای متحرک:در مواردی که به دلیل شرایط

مشاهده