پیشگیری و کنترل درد دندان بعد از درمان ریشه

علل ایجاد درد دندان پس از درمان ریشه

علل ایجاد درد دندان پس از درمان ریشه

علل ایجاد درد دندان پس از درمان ریشه : داین علل را می توان به سه دسته عوامل مکانیکی ، شیمیائی و میکروبی تقسیم بندی نمود:عوامل مکانیکی : از جمله عوامل مکانیکی درد پس از عصب کشی دندان می توان به آماده سازی کانال فراتر از فورامن ،اپیکال، ورود ذرات عاجی و بقایای بافت پالپی به فضای پری اپیکال و ترمیم های موقت بلند که باعث ایجاد تماس سنگین میشوند ، اشاره نمود.علل شیمیایی : شامل محلول های شستشو دهنده محرک ، دارو درمانی داخل کانال و سیلر ها می شوند .عوامل میکروبی : عوامل میکروبی درد دندان پس از

مشاهده