November 17, 2019

فرنکتومی چیست ؟

فرنکتومی چیست ؟ فرنوم بافت عضلانی است که در درون حفره دهانی در اطراف دندانها ولثه ها به طور طبیعی قراردارد.فرنوم قسمتهای متحرک دهان مانند زبان ،لبها […]