درمان پوسیدگی دندان با لیزر

درمان پوسیدگی دندان با لیزر

درمان پوسیدگی دندان با لیزر

درمان پوسیدگی دندان با لیزر : به کمک لیزر می توان در همان درمان ابتدایی از وسیع تر شدن پوسیدگی و درمان های سخت و آزار دهنده و پرهزینه پیشگیری کرد. با تکیه بر کمک لیزر میتوان پوسیدگی ها را به نحو کامل بازیابی کنیم . درمان پوسیدگی دندان با لیزر : لیزر مولوکول های موجود در آب را در داخل دندان به جنبش وا داشته و به کمک همین جنبش ملکول های آب قسمت های پوسیده و ضعیف دندان برداشته می شود و قسمت های سالم و قوی دندان باقی می ماند. این یکی از مزایای معجزه آسای لیزر

مشاهده