نایت گارد

دندان قروچه وصدمات ناشی از آن

دندان قروچه وصدمات ناشی از آن : کاهش تخریب دندانها در اثر دندان قروچه شبانه از طریق پوشاندن دندانها بوسیله ی یک نایت گارد می باشد که بتواند دندانها را از نیروی عمودی قوی که باعث سایش آنها میشود حفظ کند.دندان قروچه باعث ترک در دندان و شکستن دندان میگردد.سایش مداوم دندانها بر روی هم طی سالها عاملی برای تخریب دندان واز دست دادن آن است.دندان قروچه در واقع پرچم قرمزی(خطر) است برای خوابهای آپنه ای (خوابهایی که در آنها تنفس فرد مختل میگردد).بررسی ها نشان میدهند تحریکات مغزی دندان قروچه هر دفعه ی فرد مدتی تنفس در شب را متوقف میکند،عمل دندان قروچه فک را به جلو هل میدهد تا دوباره

مشاهده