زیبایی با روکش لومینیرز

زیبایی با روکش لومینیرز

زیبایی با روکش لومینیرز

زیبایی با روکش لومینیرز: لومینیرزیک ساختار بسیار نازک ساخته شده از پرسلاین است که به دندان شما متصل می شود. این حقیقت که لومینیرزدندان بسیار نازک است، این امکان را فراهم می کند که آماده سازی دندان برای، زیبایی طرح لبخند کاهش پیدا کند. در اکثر مواقع این روش درمانی ناراحتی خاص برای بیمار به همراه ندارد یا ناراحتی ناشی از بسیار کم می باشد. استفاده از این روش درمانی معمولاً به 2 تا 3 جلسه ملاقات بادندانپزشک نیاز دارد. زیبایی با روکش لومینیرز: لومینیرزیک پوشش ساخته شده از پرسلاین است که به جلوی دندان متصل می شود و به

مشاهده