نوامبر 16, 2019

وستیبلو پلاسیتک

نوامبر 16, 2019

فرنکتومی

فرنکتومی : همیشه دلیل نا مرتب بودن دندان ها عدم رشد کافی فک ها نیست. گاهی نیز بافت های نرم دهانی عامل اصلی بی نظمی دندان […]
نوامبر 16, 2019

بستن دیاستم (فضاهای بین دندانی)

بستن دیاستم (فضاهای بین دندانی): دیاستم به معنای فاصله یا گپ بین دندانها میباشد که بیشتر در دندانهای قدامی (جلویی)شایع است. در طول رشد و تکامل […]